Privaatsusavaldus

Kohustuslik privaatsusavaldus

Registri- ja andmekaitseavaldus

See on registri- ja andmekaitseavaldus vastavalt Ettevõtte isikuandmete seadusele (§ 10 ja 24) ning EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR). Koostatud 8.11.2018. Viimane muudatus 11.08.2018.

 1. Registripidaja

Liff Oy, Elimäenkatu 21, 00510 Helsingi

Muud kontaktandmed

 2. Registri eest vastutav kontaktisik

Juha Vihervaara, juha.vihervaara@liff.fi, 050 584 1313

 3. Registrinimi

Liff Oy kliendiregister.

 4. Isikuandmete kasutamise eesmärk

Isikuandmete töötlemise eesmärk on klientidega suhtlemine, tarnete töötlemine ja võimalike garantiiküsimuste lahendamine.

Teavet ei kasutata automatiseeritud otsuste tegemiseks ega profiilide koostamiseks.

 5. Registri andmesisu

Registris säilitatavateks andmeteks on: isiku nimi, kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, aadress), võrguühenduse IP-aadress, muu kliendisuhte ja tellitud toodete/teenustega seotud teave.

Teavet ei avaldata kolmandatele isikutele.

 6. Regulaarsed teabeallikad

Registrisse kantavad andmed saadakse kliendilt toodete tellimisel või nende kujundamisel.

 7. Regulaarsed andmete edastamised ja andmete edastamine väljapoole EL-i või EMP-d

Teavet ei avaldata regulaarselt teistele osapooltele.

 8. Registrikaitse põhimõtted

Registri töötlemisel ollakse ettevaatlik ning infosüsteemide abil töödeldav teave on nõuetekohaselt kaitstud. Registripidaja tagab, et salvestatud andmeid, samuti serveri juurdepääsuõigusi ja muid isikuandmete turvalisuse seisukohalt olulisi andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ja ainult nende töötajate poolt, kelle ametijuhendiga see on.

 9. Õigus tutvuda ja õigus nõuda andmete parandamist

Igal registris oleval isikul on õigus kontrollida oma registris salvestatud andmeid ja nõuda ebaõigete andmete parandamist või mittetäieliku teabe täiendamist. Kui isik soovib kontrollida tema kohta salvestatud andmeid või nõuda nende parandamist, tuleb taotlus saata vastutavale töötlejale kirjalikult. Vajadusel võib registripidaja paluda taotlejal oma isikut tõendada. Vastutav töötleja vastab kliendile EL andmekaitsemääruses sätestatud aja jooksul (üldjuhul kuu aja jooksul).

 10. Muud isikuandmete töötlemisega seotud õigused

Registris oleval isikul on õigus nõuda teda puudutavate isikuandmete registrist eemaldamist ("õigus olla unustatud"). Andmesubjektidel on EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse järgi ka muud õigused, näiteks isikuandmete töötlemise piiramine teatud olukordades. Taotlused tuleb saata vastutavale töötlejale kirjalikult. Vajadusel võib registripidaja paluda taotlejal oma isikut tõendada. Vastutav töötleja vastab kliendile EL andmekaitsemääruses sätestatud aja jooksul (üldjuhul kuu aja jooksul).